Renovace veřejných budov v Praze

Podpora je poskytována z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podávat žádosti je možné od ledna 2014 do prosince 2020.

Úsporné a inteligentní budovy: Centralizované sledování, ovládání a plánování funkcí budov

Podpora ze specifického cíle 2.1 je určena na realizaci úspor energie ve veřejných budovách na území hlavního města Prahy. Budou podporována kvalitní opatření, vč. inteligentních systémů řízení. Oproti OPŽP, se kterým je na území hl. m. Prahy překryv, bude podpořeno méně budov, ale realizovaných exemplárním způsobem. Podrobnosti se mohou ještě změnit během přípravy konkrétních podmínek. Více informací naleznete na http://penizeproprahu.cz/.

Příjemci

  • Hlavní město Praha a městské části hl. města Prahy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. města Prahy
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Podporované aktivity

Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov.