Podpora osvěty, projektové přípravy a dalších investic

Dotaci lze čerpat z programu ENERG. Dotační období je vymezeno od září 2018 do prosinec 2019.

Snižování energetické účinnosti podnikajících subjektů

Cílem programu ENERG je usnadňovat podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich činnost za účelem dosažení úspor energie v konečné spotřebě a tím přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v souladu s environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie. Program bude přispívat k naplnění Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Více informací naleznete na www.cmzrb.cz.

Příjemci

 • Dotace z programu ENERG může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

Podporované aktivity

 • zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím,
 • zavádění nových energeticky účinnějších výrobních a technologických procesů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • nákup energeticky úsporných spotřebičů a kancelářské techniky.

  Snížení energetické náročnosti budov, ve které je uskutečňována převážně podporovaná ekonomická činnost, se zaměřením projektu na:

 • rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách podniku a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 • modernizaci nebo rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla,
 • výměnu klimatizačních systémů za energeticky účinnější,
 • zateplení obvodového pláště budovy podniku a výrobního areálu,
 • výměnu a renovaci otvorových výplní,
 • modernizaci soustav osvětlení (instalace energeticky účinných osvětlovacích systémů (LED), pohybových čidel, senzorů denního světla).

  Výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu příjemce podpory atím úplného nebo částečného nahrazení stávající výroby energie z neobnovitelných zdrojů, nebo nahrazení méně účinného zdroje energie z obnovitelných zdrojů účinnějším, pouze za podmínky, že bude dosaženo snížení spotřeby energie, která je prokazatelné měřením nebo kvalifikovaným odhadem před provedením tohoto opatření a po něm, se zaměřením na:


 • instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů (energie z biomasy, solární termické a fotovoltaické systémy) pro vlastní spotřebu,
 • instalaci kombinované výroby elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu,
 • instalaci tepelných čerpadel.

  Zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií.