Jak zajímavá mohou být energeticky úsporná řešení?

Rozhovor s Vladimírem Sochorem, ředitelem odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Úspory energie, zvyšování energetické účinnosti… Jak srozumitelné a zajímavé téma je to pro spotřebitele? 

Pod pojmem energetická účinnost si ne každý umí něco konkrétního představit. O úsporách energie se navíc mluví již dlouhou řadu let a lidem toto téma obvykle nepřipadá moc zajímavé. Zvlášť v poslední době se mluví zejména o zateplování domů, což evokuje myšlenku, že to asi bude dost drahé a složité, takže není třeba se o to zajímat. Přitom úspory energie nepředstavuje jen zateplení. Je to však stále způsob, kterým se dá snížit účet za spotřebu energie nejvíc, zvláště pak u bytových domů.

Je tedy zateplení domů skutečně to nejpodstatnější, pokud jde o úspory energie?

U většiny objektů se samozřejmě kvalitním zateplením dá uspořit nejvíc energie na vytápění, ale je třeba si spočítat, jestli se to skutečně vyplatí, tedy za jak dlouho se investované prostředky mohou vrátit. Právě u bytových domů se říká, že většina z nich je již zateplená, takže potenciál úspor už je nízký. Ovšem je třeba se zamyslet nad tím, že byty se velmi často vytápějí nadměrně, na 24 nebo 25 stupňů Celsia, což není vůbec potřeba. Zde už je podstatná změna v chování lidí. To jde měnit obtížně a je k tomu potřeba veřejnost dlouhodobě a vhodným způsobem informovat. 

V souvislosti s tím se nabízí otázka, zda dokáže změnit chování lidí něco jiného, než peníze?

Peníze jsou samozřejmě obvykle nejpádnějším argumentem. Ale motivace může být kombinací různých způsobů ovlivňování. Jde o to, jak je správně nastavit. Zažíváme sice momentálně řadu výkyvů, například pokud jde o ceny energie.  Z dlouhodobého hlediska cena energie poroste, což bude přispívat k úvahám, jestli je potřeba spotřebovávat více energie, než doposud. To platí právě u vytápění, protože v tomto případě funguje jednoduchá rovnice, že každý stupeň Celsia navíc znamená o 6 % vyšší spotřebu energie. Není potřeba mít doma zimu, ale přetápění by se nemělo vyplácet, což časem bude hodně důležitý podnět k zamyšlení.

Jak byste tedy někoho přesvědčoval, že má snižovat spotřebu energie?

Podstatné určitě je, že to musí mít smysl. K takovému poznání ovšem většinou nemáme dostatek informací. Pokud budu zvažovat, jestli nemám snížit provozní náklady související se spotřebou energie, mělo by mě zajímat, jaká všechna opatření pro mě připadají v úvahu, kolik by mě jednotlivě stála, a hlavně co mi to přinese. Ať už v rovině nižšího účtu za spotřebu energie, ale taky vyššího komfortu při využívání své domácnosti. Teprve potom mohu zjistit, co by se mi nejvíc vyplatilo udělat. Je zkrátka nutné si zjistit, co by v tomto smyslu pro mě bylo nejlepší, a to obvykle nezjistím sám, ale je dobré se o tom poradit s někým, kdo tomu skutečně rozumí.

Kde takového poradce mohu potkat?

Je několik možností, jak získat informace. Samozřejmě si řadu z nich mohu zjistit na internetu, ale jsou obvykle obecné. Proto semohou, ale taky nemusí hodit zrovna pro konkrétní dům. Pro první informace je možné navštívit některé informační středisko EKIS, kterých je po celé zemi šedesát a konkrétní poradci poskytují dokonce poradenství k úsporám energie dvakrát týdně zdarma. Je to síť energetických, konzultačních a informačních středisek (zkratka EKIS) a jejich přehled je na stránkách www.mpo-efekt.cz. Tam radí erudovaní energetičtí specialisté a na takové poradenství se dá navázat přípravou a návrhem konkrétních řešení. To platí nejen pro zástupce domácností, ale mohou se tam zdarma radit i podnikatelé nebo zástupci úřadů. A je možné navíc vznést elektronický dotaz prostřednictvím zmíněného portálu a zástupci některého EKIS na dotaz odpoví, přičemž všechny dotazy i odpovědi jsou uveřejněny také na příslušném portálu. Pro zajímavost – dotazů a odpovědí je ročně přes 10 tisíc a všechno je na webu uveřejněno. 

Proč to zástupci EKIS dělají zadarmo?

Samozřejmě, že to není úplně zadarmo. Činnost uvedené sítě středisek EKIS je dotovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu z programu EFEKT, což platí řadu let. A pro další rok navíc připravujeme změny, aby mohli zástupci EKIS pokračovat v poradenství „z příslušné kanceláře“, ale mohou zpracovávat úvodní analýzu v podobě „studie proveditelnosti“, která už je zpracovávaná pro konkrétní objekt. Věříme, že by to mohlo být pro vlastníky domů nebo podnikatelských objektů zajímavé, což samozřejmě platí i pro obce a města.

Ty studie jsou také zpracovávány zdarma?

Ty už zdarma nejsou, ale jsou také dotovány z programu EFEKT a vlastník objektu může na zpracování takové studie dostat až 70 % dotace z ceny zpracování. To je rozdělené podle typu objektu, kdy pro rodinný dům platí nižší částka a například pro školy nebo jiné objekty ve veřejném sektoru je možné získat vyšší dotaci.

Ještě doplním, že by mělo jít o relativně jednoduchou studii, kdy zpracovatel u konkrétního objektu navrhne, jaká všechna opatření by se dala realizovat, kolik by jednotlivě stála a co vlastníkovi objektu přinesou. A navrhne řešení v co nejlepší kombinaci uvedených opatření, aby se projekt „investorovi“ co nejvíce vyplatil. Zatím je to ještě na začátku, ale výzva je otevřená průběžně a zájem postupně narůstá. V České republice je totiž specifické, že i technicky složitější věci se lidé snaží zvládat sami a neobracejí se na odborníky. Zateplení domu jim nepřipadá tak složité, i když při neodborném přístupu je možné následně spíše prodělat.

Jde tedy také o dotace a je otázka, jestli mají nějakou motivační hodnotu?

Je pravda, že současná situace je až příliš ovlivněná tím, jestli je možné na něco získat dotaci a tomu se ostatní okolnosti podřizují. Nebo se zase jindy podlehne nabídce na konkrétní nabízenou technologii. Pokud pak v takové chvíli nemám srovnání, rozhodnu se bez ohledu na to, jestli by se mi jiná kombinace opatření nevyplatila víc. Platí to například pro aktuálně oblíbenou fotovoltaiku na střeše či pro tepelná čerpadla. Jejich instalace může být kvalitní, ale může přitom jít jen o polovičaté řešení na řadu let, kdy následně ani nemusím zjistit, že jiný způsob řešení by se mi vyplatil více.

Obnovitelné zdroje se v současné době nabízí velmi často. Je to tak správné?

Zásadou dobrých energeticky úsporných projektů by mělo být, že by jim měla předcházet informace, co vše by se pro dosažení cíle dalo udělat, jak je to realizovatelné, kolik to bude stát, ale hlavně, co to přinese. Investor by měl tyto informace mít, aby si vybral vhodnou kombinaci řešení a postupy, které budou mít největší efekt a ušetří mu peníze. Mezi zvažované možnosti samozřejmě obnovitelné zdroje energie včetně fotovoltaiky patří a vyplatí se nejvíc v kombinaci s dalšími opatřeními. Je dobré si uvědomit, že obnovitelné zdroje energie nepřináší snížení spotřeby energie, ale jsou jen náhradou dosavadního zdroje energie, obvykle síťového. Mohou přinést snížení provozních nákladů, ale ne spotřeby energie, přitom v kombinaci s opatřeními do úspor energie se to může vyplatit ještě více. A bylo by chybou samostatně instalovat obnovitelný zdroj jedině proto, že je na to dotace. 

Dotace ale jsou k dispozici. Jak by to tedy mohlo fungovat? 

Jak už jsem říkal, základem by mělo být prvotní zjištění, která všechna úsporná opatření v příslušných objektech mohu realizovat a v jaké kombinaci se mi vyplatí. Teprve až potom bych měl uvažovat o tom, zda na něco z plánovaných opatření je možné získat dotaci. Takovým způsobem se k řešení standardně přistupuje například u větších projektů při využití konceptu poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, jak se říká metodě EPC, tedy Energy Performance Contracting. To je koncept, který je sice složitější, ale přináší při dobře připraveném projektu skvělé výsledky. Tímto konceptem jsem se zabýval řadu let. Nyní se jsem rád, že pro přípravu takových projektů MPO poskytuje podporu také z programu EFEKT. U takových projektů oceňuji především to, že vybraný poskytovatel energetických služeb za smluvně sjednaný objem úspor energie naprosto konkrétně ručí. Technická opatření jsou vždy skloubena tak, že se jejich efekty doplňují, a co je velmi důležité, nejen po dobu trvání poskytování garantovaných energetických služeb, ale i poté.

Metoda EPC se zdá být opravdu zajímavá. Je uplatnitelná i pro města?

Metoda je uplatnitelná zejména v objektech, které mají v majetku města. Optimální je sdružit několik objektů do jednoho projektu a pro zjištění, jestli jsou objekty vhodné pro uvedenou metodu, je právě poskytována dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu. Na webových stránkách MPO je kromě toho uveřejněno několik standardních a vzorových dokumentů, například v podobě vzorové smlouvy včetně návrhu technických příloh, metodiky pro uplatnění EPC ve veřejném sektoru, etického kodexu při uplatnění EPC. Dále máme na webu také uveřejněný seznam poskytovatelů energetických služeb a připravujeme certifikaci EPC projektů a firem energetických služeb. Také v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií jsou od roku 2015 obsaženy náležitosti smluvního vztahu při poskytování energetických služeb. Metoda EPC byla původně vymyšlena pro aplikaci v budovách ve veřejném sektoru a lze ji považovat za vrcholnou podobu provádění energetického managementu.

Když už je řeč o energetickém managementu, co je možné si pod tím představit?

Provádění energetického managementu je jednoduše řečeno systematickou péčí o určitý objekt ve vztahu ke spotřebě energie. Nejprve si musím dát dohromady informace o stavu objektu ve vztahu ke spotřebě energie a o spotřebě samotné. Tedy optimálně měsíční údaje v technických jednotkách a ve finančním vyjádření. Jde o údaje o spotřebě energie na vytápění, ať už je to dodávané teplo, zemní plyn, uhlí nebo elektřina. Tyto údaje následně mohu vyhodnocovat a zvažovat, jestli se mi vyplatí realizovat některá opatření snižující spotřebu energie a jakým způsobem to provést. Pro subjekty ve veřejném i podnikatelském sektoru nabízíme také z programu EFEKT dotaci na zavedení energetického managementu. To jsou ovšem motivační dotace, které nejsou na investice, ale na jejich přípravu.

V tom případě mě napadá otázka, co ještě máte v programu EFEKT pro města a obce?

Děkuji za otázku, protože již delší dobu jsme připravovali speciální podporu, která je mířená pouze na města a obce, a na konci srpna jsme vyhlásili výzvu na podávání žádostí o dotace na zpracování místních energetických koncepcí. Má to být dokument, který by měl vedení měst a obcí pomoci se zorientovat v tom, jaké mají ve své lokalitě zdroje energie, jak síťové, tak i lokální, jakými způsoby je v lokalitě energie spotřebovávána a jaké možnosti řešení jsou v obci vhodné. Tato první výzva je otevřená do konce června 2021 a věřím, že bude pro řadu municipalit zajímavá.

Má Ministerstvo průmyslu a obchodu možnosti, jak obecně spotřebitelům energie pomoci?

Je poměrně zřejmé, že doba pouhých investičních dotací je už překonaná a bylo by potřeba změnit přístup a mnohem více motivovat, aby možnosti, jak snižovat spotřebu energie a tím i nákladů na ni byly pro spotřebitele energie zajímavé. Na podporu úspor energie je připraveno v operačních programech jak ještě nyní, tak bude i pro příští období dostatek finančních prostředků. Zkoušíme ovšem pomoci hlavně v rámci programu EFEKT s kvalitní přípravou energeticky úsporných projektů.